دین مهر در جهان باستان   

 (مجموعه گزارشهای دومین کنگره مهر شناسی)

 

 ترجمه مرتضی ثاقب فر

 چاپ اول، 1385، 660صفحه

 بها با جلد زرکوب: 35000تومان

   
               
 

 

مارسل سیمون در مقالة خود نخست زیرکانه می‌خواهد به خواننده بقبولاند که مهرپرستان از مسیحیان تقلید کرده‌اند! و سپس چون می‌بیند چنین ادعایی سخت رسواست، تخفیف می‌دهد و شباهتهای آئین‌های دو کیش را می‌پذیرد ولی می‌گوید مجبور نیستیم آنها را متأثر از یکدیگر بدانیم!!

    پرسش بنیادی این است که مگر ممکن است این همه شباهت تصادفی باشد؟... راه میانه‌ای وجود ندارد و حتماً و بی‌تردید یکی از دیگری تقلید کرده است. اما کدام یک؟ آیا ممکن است دینی که دست کم 300 سال ( از 100 ق.م) است از ورود آن می‌گذرد و در اوج اقتدار است از دینی تقلید کند که آیین‌ها و شعایرش هنوز شکل نگرفته‌اند و بزرگان و مؤمنانی را به اتهام کُفر به قتل می‌رسانند؟ آیا مهرپرستی نیاز و حتی امکان این تقلید را داشت یا مسیحیت؟