معرفی انتشارات توس:

موسسه انتشارت توس به سال 1340 در مشهد پاگرفت. نخستین اثر منتشر شده از سوی این موسسه، شعر امروز خراسان نام داشت که ثمره حضور اینجانب بعنوان مدیر توس در انجمن های گوناگون ادبی مشهد بود. من پس از انتشار دادن سه کتاب دیگر در مشهد، به اضطرار و به لحاظ پاره ای مشکلات و مصالح کار، فعالیت فرهنگی خود را در 1343 ضمن همکاری با زنده نام دکتر پرویز ناتل خانلری در انتشارات بنیاد فرهنگ ایران در تهران پی گرفتم. فعالیت در بنیاد فرهنگ ایران، مرا بیش از پیش به تاریخ و فرهنگ ایران زمین آشنا و علاقه مند کرد و زمینه ای شد برای دیدار و آشنایی با فضلا و نویسندگان تراز اول و مستشرقین در کنگره های سالیانه ایران شناسی. پس از چندی کتابفروشی توس نیز به سال 1350 در مقابل دانشگاه تهران افتتاح شد.

   بیشترین فعالیت انتشارات این موسسه در زمینه های ایران شناسی و تاریخ و فرهنگ ایران صورت گرفته است و از دیرباز کتابخانه های مختلف در داخل و خارج از کشور به قصد تامین مراجع فارسی خود به این موسسه سفارش داده و می دهند.
 
________________________________________________

اخبار توس:

 
چاپ دوم  هنر و جامعه منتشر شد.

* * *
چاپ هشتم
وزن شعر فارسی با حروفچینی جدید
(ضمن حفظ صفحه بندی قدیم) منتشر شد.

* * *
چاپ سوم
طبقات الصوفیه منتشر شد.

* * *
چاپ سوم
دین و دولت در ایران منتشر شد.

* * *