شعر معاصر و تحليل شعر

 

 برای هر ستاره

 (مجموعه اشعار)

 محمد زهری

چاپ اول، 1381، 672 صفحه

بها: 12000 تومان

 

سحابی خاکستری

(و پانزده شعر از خیابان بزرگ)

محمد مختاری

چاپ دوم منتشر می شود.

 

مهرتاب

پروین دولت آبادی

چاپ اول

بها: 9000 تومان
انسان در شعر معاصر

(تحليل شعر نيما،شاملو،اخوان،فرخزاد)

محمد مختاری

چاپ چهارم، 1392

بها: 29000 تومان

 

آرایش درونی

 محمد  مختاری

چاپ اول

بها: 2000 تومان

 

چشم مرکب

(نو اندیشی از نگاه شعر معاصر)

چاپ دوم منتشر می شود.

 

 

یاد و باد

پرویز خائفی

چاپ اول،

بها: 2500 تومان