مدير مسئول: علی باقرزاده

زمينه فعاليت:  تاريخ و فرهنگ ايران، ادبيات، اسطوره و  ...  

تلفن تماس:  دفتر مرکزی   66491445
                     واحد فروش  66461007

پست الکترونیک:   toospub@yahoo.com

نشانی:  تهران. خیابان انقلاب. خیابان دانشگاه. بن بست پورجوادی. شماره 5