یونانیان و بربرها (متن کامل)

   امیرمهدی بدیع

درباره یونان باستان چه مي‌دانیم؟ یونانی كه از ابتدی تاریخ تا صدر اسلام روابط و برخوردهی گوناگون با ایران داشته است، گاه جزئی از شاهنشاهی هخامنشی و گاه همسیه و هم‌مرز آن در شمال غربی قلمرو یران‌زمین بوده‌است و مهد فیلسوفان، سیاستمدران و خطیبان شناخته‌ شده است.

          درباره هرودوت كه اروپیي‌ها به غلط و عمداً او را پدر تاریخ كرده‌اند و درباره غرض‌ورزي‌هی  او در نقل تاریخ و مخصوصاً روابط آتن با یران چه مقدار اطلاع داریم. ین به اصطلاح پدر تاریخ نه فقط نسبت به یران كینه مي‌ورزیده كه حتی در مورد یونانیان غیر آتنی نیز دست به تحریف تاریخ و سرهم‌بندی جعلیات زده‌است چندان‌كه مورخ یونانی دیگری به نام  پلو تارك در همان عصرِ باستان كتابی در افشی جعلیات و تحریفات او باعنوان در خباثت هرودوت تألیف كرده بوده‌است

         این تحریفات و جعلیات در طی بیست و چهار قرن همواره به عنوان تاریخ واقعی رویت شده‌اند و موردقبول قرارگرفته‌اند تا سی وچند سال‌پیش كه یك محقق و مورخ یرانی با مطالعه دقیق كتاب هرودوت و همه كتاب‌هی یونان پرده ازآنها برداشت و با تألیف مجموعه پانزده جلدی یونانیان‌و بربرها روی دیگر تاریخ را نشان داد.

         ارزش تألیف امیرمهدی بدیع كه در اصل به زبان فرانسوی است در این است كه او با تسلط كامل بر زبان‌هی اروپیی ومنحصراً تمسك به منابع غربی حقیقت تاریخ رانشان داده ‌است.

          این مجموعه كه به‌وسیله گروهی از مترجمان مبرز و باسابقه به فارسی درآمده و بادقت وسواس‌آمیز ویرایش شده‌است.

عنوان مجلدات منتشرشده:

جلداول: خطا در تاریخ، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر

یونانیان و بربرها، که جلد اول آن با عنوان خطا در تاریخ انتشار می‌یابد مجموعه‌ای است در زمینه بررسی روابط ایران با یونان از سرآغاز تاریخ تا روزگار اسکندر، در جلد اول که به بررسی  اشتباهی که در تاریخ روی داد اختصاص یافته‌است تصویر نادرست یونانیان نسبت به اقوام دیگر شناسایی و تجزیه و تحلیل شده‌است و به دنبال آن زندگی اسکندر و رفتار خود کامانه او و سرانجام گزارشها و آرای مورخان یونانی و پس از آنان تا به امروز مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

جلددوم: دوجهان مكمل یكدیگر، ترجمه ع. روح‌بخشان

امیر مهدی بدیع، مؤلف میهن دوست و دانشمند مجموعه یونانیان و بربرها، جلد دوم این اثر گرانقدر را با عنوان دو جهان مکمل یکدیگر به بررسی روابط دو کشور و دو تمدن درجه اول دنیای باستان اختصاص داده است و فارغ از تعصبات قومی و نژادی نشان می‌دهد که این دو جهان به ظاهر متفاوت، در واقع مکمل همدیگر بوده‌اند، اما مورخان ناأگاه یا مغرض ضمن نادیده گرفتن حقایق، در جهت تحریف تاریخ گام برداشته‌اند، بدیهی است که همین تحریفها که از قدیم‌ترین روزگار شایع شده بوده‌اند غالباً‌ دو ملت و دو تمدن را رویاروی هم قرار داده به کشمکش و جنگ وا می‌داشتند ، که حمله مقدونیان به ایران نمونه کامل آن است.

جلدسوم: شوش در برابر آتن، ترجمه قاسم صنعوی

برخورد میان ملتها و اقوام سابقه کهن دارد، علی الخصوص هرگاه که سرداری گردنکش یا پادشاهی خودکامه در رأس قدرت بوده است. رونقی شهر دیگری در یونان و مخصوصاً‌ در شهرهای عمده آتن و اسپارت از یک سو و ایران هخامنشی از دیگر سو به برخورد منافع اقتصادی، نفوذ فرهنگی و در نتیجه جنگ و پیکار دو طرف انجامید. در جلد سوم یونانیان و بربرها، که برای نشان دادن "روی دیگر تاریخ" یعنی - چهره واقعی تاریخ ایران، با عنوان شوش در برابر آتن نگاشته شده است، چگونگی رویارویی اجتناب ناپذیر دو ابرقدرت آن رزورگار، از زبان مورخان آن روزگار یونان شرح داده شده‌است و صورت دقیق لشکر کشی خشایارشا به یونان و عوارض آن و دروغپردازیهای هرودوت در این زمینه ترسیم شده است.

جلدچهارم: كتاب اول‌ ـ ناكامی در سالامیس ـ ترجمه مرتضی ثاقب‌فر

در جنگهايي‌ كه‌ در روزگار هخامنشيان‌ ميان‌ ايرانيان‌ و يونانيان‌ روي‌ دادند دو واقعه‌ بيشتر از وقايع‌ ديگر اهميت‌ دارند: جنگهاي‌ دريايي‌ در دو نقطه‌ در منطقه‌ای‌ از دريای‌ اژه‌ كه‌ امروزه‌ تنگه‌ بسفور نام‌ دارد و باريك‌ترين‌ نقطة‌ اين‌ تنگه‌ است‌. اين‌ دو نقطه ‌ ناكامي‌ در سالاميس ‌و پلاته‌ نام‌ دارند و در جنگ‌هایی‌ كه‌ در آن‌ جاها ميان‌ نيروهای‌ دريايی‌ ايران‌ و يونان‌ روی‌ داد، به‌ سبب‌ ازدحام‌ كشتی‌های‌ ايرانی‌، نيروی‌ دريايی‌ ايران‌ از كار بازايستاد و شكست‌ خورد. مورخان‌ يونانی‌ آن‌ زمان‌، و به‌ تَبَع‌ آنان‌ مورخان‌ بعد، اين‌ دو واقعه‌ محلی‌ و دو شكست‌ كوچك‌ را همچون‌ شكست‌ بزرگ‌ و نهايی‌ ايران‌ در رويارويی‌ با يونان‌ قلمدادكرده‌اند. مولف با بررسی همان منابع یونانی نشان می دهد که این دو واقعه کم اهمیت تر از آن بودند که بر سیاست دولت هخامنشی، نظم اجتماعی و قلمرو فرهنگی ایران اثری بگذارند.

جلدچهارم: كتاب دوم ـ افسانه پیروزی ـ ترجمه مرتضی ثاقب‌فر

افسانه‌ پيروزی‌  كه‌ كتاب‌ دوم‌ از جلد چهارم‌ مجموعه  يونانيان‌ و بربرها است‌، گزارش‌ كامل‌ حمله خشايارشا به‌ يونان‌ براساس‌ منابع‌ يونانی‌ است‌ كه‌ بعدها مورد استناد و استفاده‌ مورخان‌ اروپايی‌ واقع‌ شده‌ است‌ و اينان‌ بدون‌ ورود به‌ كُنه‌ قضايا و تشخيص‌ خطا از صواب‌ آنچه‌ را كه‌ مورخان‌ غرضمند يونان‌ قديم‌ درباره‌ روابط‌ ايران‌ با يونان‌ نوشته‌ بوده‌اند گرفته‌ با آب‌ و تاب‌ نقل‌ كرده‌اند و شكست‌ بزرگ‌ يونانيان‌ را در جنگ‌ با ايرانيان‌ وارونه‌ جلوه‌ داده‌ و از آن‌ افسانه‌ پيروزی‌ خود را ساخته‌اند. مؤلف‌، با بهره‌گيری‌ از همان‌ منابع‌ به‌ دقت‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ چگونه‌ افسانه‌ به‌ تاريخ‌ تبديل‌ شده‌است‌.

 

اسامی مجلدات دیگر به این شرح است:

6- جلد پنجم: صلح شاه < کتاب اول: ضمن خواندن توسیدید >

7- جلد پنجم: صلح شاه < کتاب دوم: پیروزیهای دیپلماتیک شوش پس از جنگهای مادی >

8- جلد پنجم: صلح شاه < کتاب سوم: از صلح کالیاس تا پیمان کالسدوان >

9- جلد پنجم: صلح شاه < کتاب چهارم: از پیمان کالسدوان تا صلح آنتالکیداس >

10- جلد ششم: از اسکندر تا مهرداد < کتاب اول: از تهاجم مقدونی تا مرگ اسکندر >

11- جلد ششم: از اسکندر تا مهرداد < کتاب دوم: جانشینان >

12- جلد ششم: از اسکندر تا مهرداد < کتاب سوم: سلوکوس وارث فتح های اسکندر در ایران >

13- جلد ششم: از اسکندر تا مهرداد < کتاب چهارم: رخنه رم در آسیا و نتیجه های آن >

14- جلد ششم: از اسکندر تا مهرداد < کتاب پنجم: مهرداد اوپاتور یا طغیان آسیا >

15- شرح حال نویسنده و فهرست اعلام توصیفی و ...

دانلود بروشور معرفی مجموعه یونانیان و بربرها